Mistä on kyse?

Julkisessa keskustelussa on kannettu huolta poliittisen mielikuvituksen ehtymisestä ja kyvyttömyydestä kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia. Poliittisen mielikuvituksen puute näkyy esimerkiksi siinä, että silloinkin kun poliittisia vaihtoehtoja esitetään, ne rakentuvat usein vallitsevalle talouskasvun, kulutuksen ja palkkatyön varaan rakentuvalle yhteiskuntajärjestykselle. Näin vaihtoehtoisten yhteiskuntamuodostelmien ja tulevaisuuksien kuvittelun ainekset näyttäytyvät hyvin rajoittuneina.

POLIMA on sosiologista ja taiteellista tutkimusta yhdistävä hanke, joka tarkastelee sitä, kuinka maailma voisi järjestyä toisin. Hanketta virittää kaksi keskeistä lähtöoletusta.

Ensinnäkin, näemme, ettei poliittinen mielikuvitus ole kuollut, vaan utopioita ja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia kuvitellaan ja eletään jo todeksi monenlaisissa arkipäivän konteksteissa ja käytännöissä. POLIMA selvittää, miten ja missä tämä tapahtuu. Poliittisella mielikuvituksella viittaamme ideoihin, kuvitelmiin ja utopioihin, joissa rakentuu käsityksiä toisenlaisista maailmoista. Viittaamme sillä myös itse kuvittelemisen prosessiin, jolloin huomio kiinnittyy käytäntöihin, joiden kautta toivottuja vaihtoehtoisia tulevaisuuksia yritetään luonnostella ja toteuttaa “tässä ja nyt”. Huomiomme kiinnittyy näin myös niihin sosiaalisiin ympäristöihin ja tiloihin, joissa utopioita luodaan ja neuvotellaan.

Polima pyrkii osaltaan edesauttamaan kehitystä kohti tasa-arvoisempaa ja ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta

Toiseksi, ehdotamme, että poliittisen toiminnan muodot sekä ymmärrys siitä, mitä ”poliittinen” merkitsee, ovat murroksessa. Vieraantuminen perinteisistä politiikanteon muodoista ei merkitse sitä, että ihmiset lakkaisivat toimimasta poliittisesti, vaan politiikka itsessään saa uusia merkityksiä ja löytää uusia tiloja ja muotoja. Jäljittämällä laaja-alaisesti poliittisen mielikuvituksen ja utopioiden ilmenemistä voimme paremmin ymmärtää tätä muutosta ja myös osaltamme edesauttaa kehitystä kohti oikeudenmukaisempaa, tasa-arvoisempaa ja ekologisesti kestävämpää tulevaisuutta.  

POLIMA-hanke tuottaa seuraavaa tietoa ja työkaluja tutkimuksen ja yhteiskunnan käyttöön: 

  • POLIMA lisää ymmärrystä tavoista, joilla ihmiset kuvittelevat ja toteuttavat vaihtoehtoisia poliittisia tulevaisuuksia tässä ja nyt. Menemme sinne, missä politiikan ei usein ajatella tapahtuvan, ja palautamme näin demokratiaan sen ydinajatuksen: eri äänien kuulumisen.  
  • POLIMA tuottaa käsitteitä ja tulkintakehyksiä, joiden avulla on mahdollista ymmärtää poliittisen toimijuuden ehtoja, tulevaisuuden vaihtoehtoisia yhteiskuntajärjestyksiä ja poliittisen muutoksen mahdollisuuksia.
  • POLIMA kehittää uusia tiedontuottamisen ja kuvittelun tapoja yhdistämällä sosiaalitieteellistä ja taiteellista tutkimusta. Kehitämme myös uusia työkaluja yliopisto-opetukseen.
  • POLIMA luo tiloja, joissa kuvitella vaihtoehtoisia tulevaisuuksia sekä käydä vuoropuhelua poliittisista muutoksista. Lisäksi hanke tarjoaa sytykkeitä julkiseen keskusteluun aiheen tiimoilta.  Haluamme luoda tiloja yhteiskunnalliselle unelmoinnille ja utooppiselle ajattelulle!