Kirjoittajat: Inna Perheentupa, Suvi Salmenniemi & Pilvi Porkola

Tarkastelemme artikkelissa arkipäivän utopioiden materiaalis-diskursiivista rakentumista. Kysymme, millaista yhteiskunnallista ajattelua ja tulevaisuuteen suuntautuvaa toimintaa arkipäivän utopioissa kehitetään inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden yhteistoiminnassa? Millaisia suhtei-ta, rytmejä ja tietoa tässä yhteistoiminnassa rakentuu? Miten talot ja niihin kiinnittyvä materiaalisuus osallistuvat arkipäivän utopioiden muotoiluun? Viittaamme arkipäivän utopioilla yhteisöihin, joissa työskennellään yhteisen tavoitteen hyväksi ja eletään todeksi vaihtoehtoisia elämänmuotoja. Artikkeli pohjautuu etnografiseen tutkimukseen Mustarinda-yhdistyksessä ja Oranssin asuntotoiminnassa. Ai-neisto koostuu havainnoinnista, haastatteluista ja lehtiaineistosta. Lähestymme aineistoa feministisen uusmaterialismin ja utopiatutkimuksen teoreettis-metodologisista näkökulmista käsin. Osoitamme, että arkipäivän utopioille ominainen tulevaisuuteen kurottautuminen ja toisin tekeminen tapahtuu ihmisten ja materian yhteistoimijuudessa. Ihmistoimijat ovat arkipäivän utopioiden materiaa, joka virtaa talon halki ja kiinnittyy siihen eri tavoin eri aikoina. Materian huomioiminen ja sen kanssa elä-minen ja yhdessä toimiminen on keskeinen osa utopian todeksi elämistä.

Lue koko artikkeli Tiede ja Edistys -lehden sivuilla osoitteessa: https://tiedejaedistys.journal.fi/article/view/125941